HUVITERA

Tarkusega julgeks, loovaks ja avatuks!

Huvikool HuviTERA alustas tegevust 2007. aasta oktoobris.

Õppetöö toimub nelja õppekava alusel:
1. Tehnika õppekava
2. Muusika ja esitluskunstide õppekava
3. Loodushoiu ja keskkonnateadlikkuse tõstmise õppekava
4. Võõrkeelte ja kultuuride õppekava.

Kooli eesmärgiks ja ülesandeks on heatasemelise ning kaasaegse huvihariduse andmine lapsesõbralikus ja lapse huvidest lähtuvas keskkonnas.

 

Huvikool HuviTERA  töötab samadel tegevuse üldpõhimõtetel, mis on TERAl ja TERAKEsel.

Moto: tarkusega julgeks, loovaks ja avatuks.

Missioon on pakkuda igale lapsele tarkust, arendada tegutsemisjulgust ja loovust, aidata kaasa lapse arenemisele terviklikuks isiksuseks. Ta hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda; teha ja vastutada.

Visioon on saada silmapaistvaks huvikooliks Tartus, kus antakse parimat ja mitmekülgseimat huviharidust, mis tugineb iseseisvaks eluks vajalikel teadmistel ja tehnoloogia ning looduse kooskõlal. Väärtustades nii õpilast, õpetajat kui  lapsevanemat, oleme teenäitajaks uute hariduslike lahenduste leidmisel ning tutvustamisel kogu Eestis.

 

TERA (HuviTERA) põhiväärtusteks on:

Terviklikkus – arvestame iga lapse, õpetaja ja vanema eripära. Õpetamisel läheneme individuaalselt, toetame igakülgselt isikupärast õppimist. Toetame intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat. Formaalsest hindest tähtsam on armastus õppimise vastu. Terviklikkuse visiooni aitab ellu viia meie õppekava ning õpikeskkond.

Koostöö ja avatus – väärtustame võrdväärsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks ja Tartu linna kodanikuks. Teisi koole vaatleme koostööpartneritena.

Kogukond – meie kool on kogukond, millel on tugev ühtsustunne ja identiteet. Samas suhtleme aktiivselt  teiste kogukondade ja rühmadega, oleme aktiivsed oma kogemuste tutvustamisel.

Algatus ja loovus – me koolitame inimest, kes osaleb talle tähtsate asjade otsustamisel, kes julgeb oma arvamust avaldada, julgeb vastutada ning uute ideedega välja tulla. Meie kool soosib algatust, loovust, oma tee otsingut, seda nii koolis, kodulinnas kui kogu Eesti ühiskonnas.

Austus ja lugupidamine – meid iseloomustab viisakus, tähelepanelikkus ja hoolimine kõigi kooliga seotud inimeste suhtes kui ka väljapool. Meie koolis valitseb distsipliin mitte hirmust, vaid lugupidamisest.