1. ÜLDSÄTTED
1.1.      Erahuvikool   HuviTERA   (edaspidi   kool)   on   Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ (edaspidi pidaja) erahuvikool.
1.2.      Koolipere  lähtub  oma  tegevuses  ja  käitumises  Eesti  Vabariigi seadustest,  kooli   õppekavadest   ja   koolis   vastuvõetud   kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja pidaja põhiväärtustest.
1.3.      Kooli  kodukord  sisaldab  õpilaste,  lastevanemate,  õpetajate  ning teiste koolitöötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid. Kodukorrast   kinnipidamine   tagab   koolis   hea   ja   rahuliku keskkonna.
1.4.      Kodukord on kättesaadav kooli kodulehelt.
1.5.      Kooli  kodukord  on  täitmiseks  koolimajas,  kooli  territooriumil  ning kõigil kooli poolt organiseeritud sündmustel ja väljasõitudel.

2. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS
2.1.      Kooli  õppetöö  alusdokumentideks  on  kooli  õppekavad,  mis  on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.
2.2.     Kooli õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja vaheaegadest, lähtudes Tartu Erakoolis kehtestatud vaheaegadest.
2.3.     Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt huviringide tunniplaanile, millest teavitatakse hiljemalt septembri alguses.
2.4.     Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel.
2.5.     Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi õppedirektor, õppekorraldaja või õpetaja.
2.6.     Õpe toimub tunniplaani alusel 45- kuni 90-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena.
2.7.     Lasteaialaste ringitunnid on üldjuhul 30- kuni 45-minutilised.
2.8.     Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse huvikooli lõpetamist tõendav lõpudokument.

3. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1.  Saada  kooli  õppekavade  raames  oma  võimetele  ja  huvidele vastavat haridust.
3.1.2.  Kasutada ringitunnis kooli õppevahendeid.
3.1.3.  Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.
3.1.4.  Esitada ettepanekuid koolielu korralduse suhtes.
3.1.5.  Saada õpetajalt teavet oma arengu kohta valitud huvialal.

3.2. Õpilasel on kohustus:
3.2.1.  Suhtuda ringitöösse kohusetundlikult ja osaleda tunnis aktiivselt.
3.2.2.  Täita   õpetaja   korraldusi   ja   kasutada   tundi   oma   võimete arendamiseks.
3.2.3.  Arvestada teiste õpilastega ja olla valmis koostööks.
3.2.4.  Kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume heaperemehelikult, vastavalt nende otstarbele.
3.2.5.  Järgida käitumise head tava kaasõpilaste ja õpetajate suhtes ning kodukorra eeskirju.

4. ÕPPEVAHENDID JA KOOLI VARA
4.1.    Õpilane   vastutab   isiklikult   talle   kooli   poolt kasutada antud õppevahendite eest.
4.2.    Õppevahendi   rikkumise   või   kaotamise   korral   kannab   õpilane vastutust:
a) rikutud õppevahend tuleb parandada;
b) kaotatud    õppevahend    tuleb    asendada    samaväärsega    või kompenseerida õppevahendi soetusmaksumus.

5. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE
5.1.     Õpilane  võetakse  kooli  vastu  lapsevanema või seadusliku esindaja  kirjaliku  avalduse (ankeedi) alusel juhul, kui õpilane vastab antud huviringi vastuvõtmise eeltingimustele ning soovitud huviringis on vaba koht.
5.2.    Õpilase  lapsevanema  või  seadusliku  esindaja  ja  pidaja  vahel sõlmitakse leping, mis jõustub pärast selle allkirjastamist ja esimese osamakse tasumist.
5.3.    Õpilane arvatakse koolist välja direktori otsusel, kui:
5.3.1. Õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse kuu aega enne lepingu lõpetamise soovi.
5.3.2. Õpilane  on  ringitundidest  pikalt  puudunud  ega  suuda  seetõttu ringitöös osaleda teiste õpilastega samas tempos.
5.3.3. Õpilane, õpilase   lapsevanem   või   seaduslik   esindaja   on kahjustanud kooli mainet.
5.3.4. Õpilane rikub korduvalt kodukorda.
5.3.5. Õppemaksu maksmisega on viivitatud rohkem kui üks kuu arvates õppemaksu   maksmise   tähtpäevast   ega   ole   selle   kohta   esitatud põhjendatud avaldust õppemaksu maksmise tähtaja pikendamiseks.

6. ÕPPETASU MAKSMISE KORD
6.1.     Õppetasu  ja  registreerimistasu suuruse  algavaks  õppeaastaks kehtestab pidaja vähemalt seitse päeva enne õppeaasta huviringidesse registreerimise algust.
6.2.    Õppetasu  maksmine  toimub  vastavalt  soovile  kas ühes,  kahes või kaheksas osas.
6.3.    Registreerimistasu on 1/8 õppetasu suurusest ja seda makstakse juhul, kui soovitakse õppetasu tasuda kaheksas osas ehk kuutasudena. Registreerimistasu arvestatakse õppetasu viimase ehk kaheksanda osana.
6.4.    Õppetasu maksmine toimub osapoolte vahel sõlmitud lepingu alusel.
6.5.    Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.
6.6.    Kuutasu  ei  ole  otseses  seoses  ringitundide  arvuga  konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks (oktoober – mai).
6.7.    Lahkumisavalduse esitamisel 1. kuni 7. (k.a) kuupäeval, lõpetatakse leping  sama  kuu  viimasel  kuupäeval. Lahkumisavalduse esitamise ja lepingu lõppemise vahele jääva perioodi eest arvestatakse esimese osaga koos makstud registreerimistasu.
6.8.    Lahkumisavalduse  esitamisel alates 8. (k.a) kuupäevast, lõpetatakse leping  järgneva kalendrikuu viimasel kuupäeval. Lahkumisavalduse esitamise kuul kuulub tasumisele üks osamakse ja sellele järgneva kuu eest arvestatakse esimese osaga koos makstud registreerimistasu.
6.9.    Õppetasu ettemaks lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel üldjuhul tagastatakse.

7.  LÕPPSÄTTED
7.1.    Muudatused kodukorras tehakse vajadusel enne õppeaasta algust.
7.2.    Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks erahuvikooli pidajale.

Kinnitatud HuviTERA direktori käskkirjaga nr 1, 1. juunil 2018.