fbpx

HuviTERA aktiivõppeprogrammid lasteaedadele ja koolidele

Nimekiri HuviTERA poolt pakutavatest aktiivõppeprogrammidest, mida saab tellida nii Tartu linnavalitsuse rahastuse kaudu kui ka soovi korral eraldi tellimusena. Programmide maksumus on 60€/h. 

Tellimiseks kirjuta huvitera@tartuerakool.ee või helista 5632 3049.

Tegevused toimuvad HuviTERA ruumides aadressil  (Tähe 4, Tartu). 
Töötuba on võimalik tellida ka enda lasteaia juurde!
Kõik töötubade jaoks vajalikud vahendid on meie poolt.
Kõik programmid sobivad või on kohandatavad hariduslike erivajadustega õpilastele. 

Piksillatsioon

Humanitaar- ja sotsiaalvaldkond

I kooliaste (1.-3. klass), II kooliaste (4.-6. klass)

Programmi pikkus 2-3h

Vaadatakse erinevaid piksillatsioonide näiteid ja arutletakse, kuidas need on sündinud. Tutvutakse lihtsama animatsiooni (KomaKoma) ja monteerimisprogrammiga (IMovie). Valmistatakse rühmades piksillatsioon ja monteeritakse see ka tahvelarvutis valmis. Valmis piksillatsioone vaadatakse ühiselt või pannakse hilisemaks vaatamiseks üles valitud internetikeskkonda.

Keel ja kirjandus – oskab sihipäraselt vaadelda ja nähtut kirjeldada, avaldab arvamust vaadeldu kohta, jutustab pildiseeria abil. Kunst – esitab oma ideede erinevaid lahendusi, tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, eksperimenteerib mõtete, vahendite, materjalide ja kunstitehnikatega, rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi. Informaatika – salvestab tehtud töö, leiab selle üles, kannab arvutisse videosalvestisi. Programm toetab ka üldpädevuste arendamist.

Emotsioonaalne foto

Humanitaar- ja sotsiaalvaldkond

I kooliaste (1.-3. klass), II kooliaste (4.-6. klass)

Programmi pikkus 2h

Läbi ajakirjanduslike fotode näidete tutvutakse peamiste emotsioonidega (hirm, viha, rõõm, üllatus, vastikus, kurbus). Arutletakse, kuidas neid ära tunda ja väljendada (kulmud, nina, silmad, suu, lõug, laup). Rühmad saavad fotoaparaadi ja ülesande lavastada emotsionaalseid fotosid. Sõltuvalt laste vanusest ja oskusest fotosid töödeldakse, vaadeldatkse ja analüüsitakse.

Inimeseõpetus – nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning toob näiteid olukordadest, kus need tekivad.
Eesti keel – kirjeldab pilti,avaldab vaadeldu kohta arvamust, põhjendab seda.
Kunstiõpetus – kasutab töövahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas
Informaatika – salvestab tehtud töö, leiab selle üles, kannab arvutisse fotosalvestisi.
Teabekeskkond (läbiv teema) – analüüsib visuaalset teksti, arendab kriitilise teabeanalüüsi oskust.
Programm toetab ka üldpädevuste arendamist.

Robotid ja suhtlus

Humanitaar- ja sotsiaalvaldkond

Lasteaiad (6-7-aastased lapsed), I kooliaste (1.-3. klass), II kooliaste (4.-6. klass), III kooliaste (7.-9. klass)

Programmi pikkus 1-3h

Kuidas robotid suhtlevad ja kuidas neid mõista? Töötoas paneme omavahel suhtlema robotid kasutades neile omaseid suhtlusviise ja tehnoloogiaid. Õpime tundma vestluse ja suhtluse põhitõdesid, suhtluspartneri mõistmist, partneriga arvestamist, vestluse arendamise loogikaid ning grupis ja meeskonnas ühise eesmärgi nimel tegutsemist. Proovime ennast väljendada läbi roboti.

Tunnetus- ja õpioskused – tegutseb sihipäraselt uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi, suudab keskenduda. Valdkond keel ja kõne – jutustab oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja olulised detailid, tuleb toime igapäevases suhtlemises. Valdkond muusika – suudab ennast roboti abil loovalt väljendada, tunneb rõõmu musitseerimisest.

Suhtluspädevus – vestluspartneri mõistmine, partneriga arvestamine, sobiva käitumisviisi valimine, eneseväljendamine. Tehnoloogiapädevus – õpilane mõistab erinevaid tehnoloogiaid ja nende kasutusviise. Oskab analüüsida saadud infot ja selle põhjal teha edasisi käike. Kultuuri- ja väärtuspädevus – arendame keeleoskust kui inimese (ka robotite ja arvutitega suheldes) identideedi olulist osa. Õpitulemused: õpetaja, kaaslase (k.a roboti) kuulamine ja juhendi järgi toimimine, kuuldu ning nähtu kommenteerimine, dialoogi jälgimine, koostöö ja oskus grupis koos töötada.

Kodu-lasteaia teekonna programmeerimine

Täppisteaduste valdkond

Lasteaed (6-7 aastased)

Programmi pikkus 2h

Arutletakse, kuidas ja millega on võimalik läbida teekond kodust lasteaeda, millised ohud sellel teel võivad valitseda. Tutvutakse programmiga ScrachJn. Õpitakse valima tegelast või objekti ja tausta ning vaadatakse lihtsamaid programmeerimiskäsklusi (liikumine). Lapsed saavad ülesande valida Scratch programmis tegelane või objekt ning panna ta liikuma. Soovijatel on võimalus oma tööd teistele ekraanil esitleda ning juurde jutustada, mis toimub.

Tunnetus- ja õpioskused – tegutseb sihipäraselt uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi, suudab keskenduda. Enesekohased oskused – tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest. Valdkond mina ja keskkond – teab, kuidas ohutult liigelda. Valdkond keel ja kõne – jutustab pildi ja oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja olulised detailid. Valdkond matemaatika – tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi, kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis. Valdkond kunst – leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid.

Programmeerimine - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Matemaatika koos robotkassiga

Täppisteaduste valdkond

Lasteaed (6-7 aastased)

Programmi pikkus 2h

Tutvutakse põneva kassroboti Codey Rockyga, kellele hakatakse koos õpetama matemaatikat. Korratakse numbreid ja arvutatakse. Lahendatakse erinevaid matemaatilisi ülesandeid, aga ka loogika ning tähelepanuülesandeid.

Mänguoskused – tunneb rõõmu mängust. Tunnetus- ja õpioskused – tegutseb sihipäraselt uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi, suudab keskenduda, suhtub õppimisse positiivselt. Sotsiaalsed oskused – järgib kokkulepitud reegleid, selgitab oma seisukohti. Enesekohased oskused – kasutab vahendeid heaperemehelikult. Valdkond keel ja kõne – saab aru kuuldu sisust, suudab sellele reageerida, suudab edasi anda oma mõtteid. Valdkond matemaatika – teab arvude 1–12 järjestust ja tunneb numbrimärke, liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke + , –, =; koostab matemaatilisi jutukesi, kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (roboti samm)

Robotid ja geomeetrilised kujundid

Täppisteaduste valdkond

I kooliaste (1.-3. klass), II kooliaste (4.-6. klass), III kooliaste (7.-9. klass)

Programmi pikkus 2-3h

Erinevate robotite abil (CodeyRocky, Sphero, WeDO jm) joonistatakse põhilisi geomeetrilisi kujundeid. Ise ehitatud spirograafi abil joonistatakse põnevamaid kujundeid ja mustreid. Programm aitab arendada loogilist mõtlemist, seoste loomist ning ruumilist mõtlemist. Seob matemaatika kunstiga.
III kooliastmes ehitatakse ise spirograaf, mille abil joonistatakse põnevamaid kujundeid ja mustreid.

Kultuuri- ja väärtuspädevus – õpime tundma kujundite taga peituvat loogikat, lihtsust, ilu ja seost arhitektuudi ja loodusega. Kunstiained – kunst ja geomeetria on tihedalt seotud, proovime muuta lihtsad kujundid kunstiks. Matemaatika valdkond – Õpilane eristab lihtsamaid kujundeid (sirge, ring, kolmnurk, ruut, viisnurk), leiab ümbritsevast tasandilisi kujundeid, mõõdab kujundite küljed ja arvutab ümbermõõdu.

Robotid päästavad meid prügist

Loodusainete valdkond

Lasteaed (6-7 aastased), I kooliaste (1.-3. klass)

Programmi pikkus 2h

Ehitame roboti, mis tuleb meile appi prügi korjama. Õpime ka koostama lihtsat programmi. Töötoas õpime tundma seoseid looduse ja tehnoloogia vahel ning ammutame inspiratsiooni meist ümbritsevast. Vaieldamatult üks lõbusam ja laste lemmikum programm!

Kujundame positiivset hoiakut kõige elava ja ümbritseva suhtes, arendame huvi loodusteaduste vastu. Mina ja keskkond – õpime hindama inimtegevuse mõju looduskeskkonnale. Väärtustame enda ja teiste tervist. Märkame nähtusi ja muutusi looduses. Saame ülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja vastastikmõjudest. Õpilane tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu, kasutab julgust ja fantaasiat. Väärtustab oma kodukoha loodusväärtusi. Käitub loodushoidlikult. Matemaatika – õpime mõistma matemaatilisi seoseid igapäevaelus. Hulgad, loendamine, suurused ja mõõtmine.

Loodusmängu programmeerimine

Loodusainete valdkond

I kooliaste (1.-3. klass), II kooliaste (4.-6. klass), III kooliaste (7.-9. klass)

Programmi pikkus 2-3h

Kasutades erinevaid programmeerimiskeskkondi loome ise enda loodustemaatilise mängu. Töötoas õpime tundma seoseid looduse ja tehnoloogia vahel ning ammutame inspiratsiooni meist ümbritsevast.

Kultuuri- ja väärtuspädevus – kujundame positiivset hoiakut kõige elava ja ümbritseva suhtes, arendame huvi loodusteaduste vastu. Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpime hindama inimtegevuse mõju looduskeskkonnale. Matemaatikapädevus – õpime mõistma teaduse ja tehnoloogia tähtsust ja mõju ühiskonnale. Ettevõtlikkuspädevus – oskab kasutades loovust luua lihtsat toimivat arvutimängu, oskab näha looduse ja tehnika seoseid ettevõtluses. Loodusained – ülevaade looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja vastastikmõjudest. Õpilane tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu, kasutab julgust ja fantaasiat. Väärtustab oma kodukoha loodusväärtusi. Käitub loodushoidlikult.

Programmeerimise huviring