fbpx

Kodukord

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Erahuvikool HuviTERA (edaspidi kool) on Hariduse Edendamise SA
(edaspidi pidaja) erahuvikool.
1.2. Koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, kooli õppekavadest ja koolis vastuvõetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja pidaja põhiväärtustest.
1.3. Kooli kodukord sisaldab õpilaste, lastevanemate, õpetajate ning teiste koolitöötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis hea ja rahuliku keskkonna.
1.4. Kodukord on kättesaadav kooli kodulehelt.
1.5. Kooli kodukord on täitmiseks koolimajas, kooli territooriumil ning kõigil kooli poolt organiseeritud sündmustel ja väljasõitudel.
 
2. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS
2.1. Kooli õppetöö alusdokumentideks on kooli õppekavad, mis on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.
2.2. Kooli õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja vaheaegadest, lähtudes Tartu Erakoolis kehtestatud vaheaegadest.
2.3. Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt huviringide tunniplaanile, millest teavitatakse hiljemalt septembri alguses.
2.4. Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel.
2.5. Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi õppedirektor, õppekorraldaja või õpetaja.
2.6. Õpe toimub tunniplaani alusel 45- kuni 90-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena.
2.7. Lasteaialaste ringitunnid on üldjuhul 30- kuni 45-minutilised.
2.8. Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse huvikooli lõpetamist tõendav lõpudokument.
 
3. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1. Saada kooli õppekavade raames oma võimetele ja huvidele vastavat haridust.
3.1.2. Kasutada ringitunnis kooli õppevahendeid.

3.1.3. Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.
3.1.4. Esitada ettepanekuid koolielu korralduse suhtes.
3.1.5. Saada õpetajalt teavet oma arengu kohta valitud huvialal.

3.2. Õpilasel on kohustus:
3.2.1. Suhtuda ringitöösse kohusetundlikult ja osaleda tunnis aktiivselt.
3.2.2. Täita õpetaja korraldusi ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks.
3.2.3. Arvestada teiste õpilastega ja olla valmis koostööks.
3.2.4. Kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume heaperemehelikult, vastavalt nende otstarbele.
3.2.5. Järgida käitumise head tava kaasõpilaste ja õpetajate suhtes ning kodukorra eeskirju.
 
4. ÕPPEVAHENDID JA KOOLI VARA
4.1. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õppevahendite eest.
4.2. Õppevahendi rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust:
a) rikutud õppevahend tuleb parandada;
b) kaotatud õppevahend tuleb asendada samaväärsega või kompenseerida õppevahendi soetusmaksumus.
 
5. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE
5.1. Õpilane võetakse kooli vastu lapsevanema või seadusliku esindaja esitatud taotluse alusel Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi Arno keskkonnas, kui õpilane vastab antud huviringi vastuvõtmise eeltingimustele ning soovitud huviringis on vaba koht.
5.2. Õpilane arvatakse koolist välja direktori otsusel, kui:
5.2.1. Õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on esitanud Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis Arno huvikooli rühmast lahkumise taotluse.
5.2.2. Õpilane on ringitundidest pikalt puudunud ega suuda seetõttu ringitöös osaleda teiste õpilastega samas tempos.
5.2.3. Õpilane, õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on kahjustanud kooli mainet.
5.2.4. Õpilane rikub korduvalt kodukorda.
 
6. ÕPPETASU MAKSMISE KORD
6.1. Õppemaksu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab pidaja vähemalt seitse päeva enne õppeaasta huviringidesse registreerimise algust.

6.2. Õppemaks on jagatud kaheksaks võrdseks osamakseks.
6.3. Esimene tasumine toimub õppetööga liitumisele järgneval kuul.
6.4. Leping lõppeb 31.mail või lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel sooviavaldusele järgneva kalendrikuu viimasel päeval.
6.5. Õppemaksu arvestatakse lepingu lõppemiseni.
6.6. Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arvete alusel.
6.7. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.
6.8. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks.

7. LÕPPSÄTTED
7.1. Muudatused kodukorras tehakse vajadusel enne õppeaasta algust.
7.2. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks erahuvikooli pidajale.
 
Kinnitatud HuviTERA direktori käskkirjaga nr. 2, 15. juunil 2020.