fbpx

Klassijuhi roll ennastjuhtiva õppija kujundamisel

Haridus, pedagoogika, keeleõpe

Sihtgrupiks koolis töötavad õpetajad, kes on seotud klassijuhi (klassijuhataja, mentori, tiimijuhi vms) rolliga.

Marjeta Venno

Koolitaja omab magistrikraadi pedagoogikas, sotsiaalteadustes või juhtimises ning on töötanud vähemalt 5 aastat õppe- ja kasvatustöö alal ja omab kogemusi meeskondade ja/või koolijuhtimises.

Marjeta Venno
marjeta.venno@tartuerakool.ee
524 6878

Ainekava

1. Õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm; 0031 Isikuarengu õppekavarühm

2. Õppekava sihtrühm: koolis töötavad õpetajad, kes on seotud klassijuhi (klassijuhataja, mentori, tiimijuhi vms) rolliga

Õppe-eesmärgid

– mõtestada teismeea eripärad ning arvestada nendega igapäevases õppetöös (motivatsioon);

– anda ülevaade nõustamis- ja jõustamisvõtetest suhetes nii teismeliste kui täiskasvanutega (õpetajad, lapsevanemad);

– koostada koos osalejatega klassijuhtide töö alused, lähtudes organisatsiooni ühtsest väärtusruumist;

– luua ühine sisend ja koostada kava klassijuhi ametijuhendi ning töö aastaringi loomiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
– tunneb teiseme-ea eripärasid ja oskab nendega oma töös arvestada;
– tunneb ja teadvustab enesemääratlus- e motivatsiooniteooria seoseid enesejuhtimisega;
– teab, milline on klassijuhi roll ning sellega seotud ülesanded koolis;
– oskab teadlikult rakendada erinevaid nõustamis- ja jõustamisvõtteid;
– oskab rakendada coachiva suhtlemise põhielemente.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Koolitusel kasutatakse teooria esitamist vaheldumisi praktiliste harjutustega, harjutusi iseseisvalt, paaris, kolmikutes ja grupis, demonstratsioone, tagasiside andmist ja saamist, refleksiooni.

Koolituskava ühtlustamine ja fokusseerimine
Eelkohtumine, kus osalevad asutuse juht, õppejuht ja 1-2 klassijuhtide/õpetajate esindajat
Arutelu ettesaadetud koolituskava alusel

Klassijuhi töö võimalused ja piirid
– soojendus ja tutvumine meeskonnaga;
– meeskonna tugevuste ja ühtsete väärtuste „äratamine“, et edasine koostöö eri inimeste vahel oleks sujuv;
– klassijuhi rolli koosloomine.
Nelja ratta meetod; klassijuhi „ametijuhendi“ ehk rollikirjelduse koostamine grupitööna; väärtuste pilv
Klassijuhid teavad oma ülesannete sisu ja võimalusi

Teismelise arengu, sh aju arengu eripärad, millega õpetajatöös arvestada
– teadus-uuringute kaudu ülevaate andmine;
– õpetajate kogemuste kaardistamine ja jagamine Galerii-meetod
Müüdid/faktid (nurkade mäng)
Osalejad mõistavad teismelise aju arengu eripärasid

Õppija (nii õpilase kui õpetaja) teadlik nõustamine ja jõustamine lähtuvalt enesemääratlusteooriast; motivatsioon; arenguvestlus teismelisega
-enesemääratlus-teooriast (Ryan ja Deci) ja motiveerimise võimalustest ülevaate andmine;
– õpetajate võimestatuse uuringu läbiviimine, tulemuste analüüs ning rakendamine;
– ProTERA väljakutse-õppe ja arenguvestluste eri vormide tutvustamine
Digi-uuring; rahulolu-ratas; tugevuste kovisioon Klassijuht rakendab nõustamisoskusi teadlikult ja sihipäraselt

Mentorluse elementide ja coachiva suhtlemisviisi kasutamine töös teismeliste ja lapsevanematega (nende jõustamine ja suunamine); kokkuvõte koolitusest
– ülevaate andmine mentorluse ja coachingu sarnasustest-erinevustest;
– coachingu baasoskuste õppimine ja harjutamine;
– ülevaade C. Rogersi humanistlikust lähenemisest ja selle kasust töös lapsevanematega;
– tagasiside kogumine. Coachingu baasmudeli harjutamine kolmikutes; kogemuse analüüs
Klassijuht oskab soovi korral rakendada coachiva suhtlemisviisi põhielemente

Koolituse tagasiside ja kokkuvõte
Järelkohtumine koolijuhi, õppejuhi ja õpetajate esindajatega
Saadud tagasiside jagamine ning kokkuvõtte ja muutmisettepanekute tegemine

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Füüsiline ruum, kuhu mahuvad osalejad ringis istuma; vahenditena kasutatakse paberpostereid, mis riputatakse seintele, või videoprojektorit slaidide näitamiseks.

Koolitaja poolt valmistatud teemakohased jaotmaterjalid.
Soovituslik kirjandus:
Whitmore, J. (2009) Tulemuslikkuse treenimine. Coachingu käsiraamat juhile. Kirjastus: Väike Vanker.
Dweck, C. (2020) Mõtteviis. Uutmoodi psühholoogia edu saavutamiseks. Kirjastus: Pegasus.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppemaht kokkuleppel kooliga, nt 48 ak/h. Iseseisev töö puudub; kokkuleppel kooliga

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õpingute alustamise eeltingimusi ei ole.

Tagasisidestamine

Õpingute lõpetamise tingimused

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 75% ulatuses koolitusega seotud auditoorses töös.

Asukohad:

ProTERA

Vanusegrupp:

Kohtade arv:

Piiramata

Õpetaja:

Marjeta Venno

Toimumiskohad ja -ajad:

Tellimisel

Koolituse maksumus ja maht:

Õppemaht kokkuleppel kooliga, nt 48 ak/h.

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe  ja koolitusi erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga kursuse läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad nii lapsed kui täiskasvanud julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel koolitusi ja kursusi

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev koolitus.

Monika Zirkel

Täiskasvanud
TäheTERA

Alustame täiskasvanute ringiga septembri keskpaigast.