fbpx

KVALITEEDI TAGAMINE

Erahuvikool HuviTERA viib läbi täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi ja tööalast nõustamist. Koolituste korraldamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest ja sealt tulenevatest õigusaktidest ja standarditest.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

Õppekavad koostatakse lähtuvalt Täiskasvanute koolituse seadusest ja standardist. Õppekavad on leitavad iga koolituse kirjelduse juures. Õppekava koostatakse vastavalt täiendkoolituse eesmärgile, mis annab õiguse antud valdkonnas tegutsemiseks arvestades õigusaktides sätestatud nõuetega.

Õppekavades on välja toodud õppe eesmärk, õpiväljundid, koolituse sihtgrupp, õppeprotsessi kirjeldus, õppesisu ning õppemeetodid. Õppekava koostatakse lähtuvalt iga konkreetse sihtgrupi vajadustest.

Koolitajate pädevuse ja kvaliteedi tagamine

Erahuvikool HuviTERA koolitajad omavad erialast haridust ja/või töökogemust antud erialal. Koolitaja töö pädevust ja kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate suulise või kirjaliku tagasiside põhjal koolituse lõppedes. Koolitajatel on võimalus kasutada koolituse läbiviimisel uusimat ja kaasaegset tehnikat ning vahendeid, mida uuendame ja täiendame vastavalt vajadusele. 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Koolitused avaldatakse huvitera.ee kodulehel. Koolitusi on võimalik tellida ka eraldi sobival ajal. Enne koolitust selgitatakse välja koolitusvajadus ja- eesmärgid, ajakava ning koolitusruumid.

Erahuvikool HuviTERA kasutab koolitustel oma õppeasutuste ruume (Tähe 4 või Optika 15, Tartu). Ruumid on sobiva sisustusega auditoorseks õppetööks, varustatud kaasaegse tehnikaga, olemas interneti võimalus, vastavad terviskaitse nõuetele. Koolitusel on võimalik kasutada kohapealseid näidis õppematerjale, lisaks õppematerjalid paberkandjal või elektroonselt. Vajadusel tagame õppijale koolitusklassis kasutamiseks sülearvuti.

Erahuvikool HuviTERA poolt korraldatavatel veebikoolitustel on kasutusel veebikeskkond, kus koolitaja on reaalajas pildi ja heliga ning jagab oma ekraani õppijatega. Õppijatel on võimalik osaleda koolitusel pildi ja heliga ning kasutada vestlusakent. Vajadusel saab õppija jagada enda arvutiekraani koolitajaga. 

Koolituse tagasiside kogumine

Tagasisidet koolituse kohta kogutakse osalejatelt kohe pärast koolitust kas suuliselt või kirjalikult.

Tagasisidest tehakse kokkuvõte, mis on aluseks kursuse sisu, korralduse või koolitaja töö muutmiseks või kiitmiseks. Ettepanekuid ja puudujääke arvestatakse järgmiste koolituste korraldamisel.