fbpx

Elektroonika

Robootika, teadus ja tehnoloogia

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Alates 3. klass

Toimumiskoht:

Tehnikapesa

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 minutit/ 30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osamaksetena 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tutvume elektroonika põhitõdedega kasutades Arduino arendusplaati. Arendame tehnilist mõtlemist, saame teadmisi ja kogemusi masinate ja seadmete tööpõhimõtetest. Eesmärkideks on huvi äratamine teaduse ja elektroonika vastu, tehnilise mõtlemise arendamine, omandada oskust töötada mehaaniliste tööriistadega ning kõrgtehnoloogilises maailmas toimetulekuks oskuste arendamine.

Huviringi tundides tutvume erinevate anduritega, õpime neid kasutama ja nende abil looma erinevaid töötavaid masinaid ja robootikasüsteeme. Pärast erinevate komponentidega tutvumist üritame õppeaasta lõpuks valmis saada ühise suurema projektiga.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Kolmapäeviti kell 15.00-16.30

Ainekava

Robootika huviring kuulub tehnika valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud noortele, keda huvitavad tehnika ja robotid.

Õppe-eesmärgid

Eesmärkideks on huvi äratamine teaduse ja elektroonika vastu, tehnilise mõtlemise arendamine, omandada oskust töötada mehaaniliste tööriistadega ning kõrgtehnoloogilises maailmas toimetulekuks oskuste arendamine.

Õpiväljundid

Õppetöös kasutame Arduino arendusplaati, selle komponente ja andureid.
– elektriskeemide loomine praktiliselt ja arvutis erinevate visualiseerimise keskkondade abil;
– erinevate komponentidega tutvumine ning nende vajalikkuse mõistmine elektriskeemides (LED dioodid, takisti, lülitid, transistorid, mootorid, valjuhääldid, LED ekraanid);
– erinevate andurite tööpõhimõtetega tutvumine ning nende rakendamine elektroonika süsteemides;
– õpib töötama jootekolviga ning tinutama kokku komponente ja juhtmeid;
– probleemülesannete lahendamine, individuaaltööd ja erinevad projektid;
– ehitatud süsteemidele programmi koostamine Mblock ja Arduino IDE keskkonnas.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

ALGASTE

Robootikaring
5-7 aastastele lastele

Antud aste on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele. Antud astme lõpuks peaksid õpilased koostöös õpetaja ja lapsevanemaga jõudma selgusele lapse robootika ja tehnoloogiaalases huvis ja võimekuses. Õpilane saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga.

Õpiväljundid

Teab, mis on robot ning oskab ära tunda tavaelus kasutatavaid roboteid;
oskab hinnata andurite vajalikkust ning teab nende üldisi tööpõhimõtteid;
oskab vastavalt ülesandele kasutada järgmisi liikumismehhanisme: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne, nukkülekanne;
tunneb end kindlalt graafilise programmeerimiskeskkonnad ning oskab kasutada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

Õppe-eesmärgid
Robootika kaudu huvi äratamine tehnika valdkonna vastu;

Õppesisu

Robotite ja muude vajalike vahendite kasutamine ja hoidmine; (tahvel)arvutis orienteerumine, rakenduste avamine-sulgemine; erinevate algtaseme robotite sisse-välja lülitamine, (tahvel)arvutiga ühendamine ja laadimine;
Ekraanivabalt programmeeritavate robotite kasutamine (BeeBot, Matatalab)
Juhendi põhjal lihtsa konstruktsiooniga roboti ehitamine;
Visuaalse programmeerimiskeele kasutamine lihtsa ja lühikese programmi koostamiseks;
Programmi koostamise loogika; plokkide õige järjestamine;
Andurite ning lihtsamate programmeerimisvõtete kasutamine programmi koostamisel (kordamine, tingimused);

PÕHIASTE
7-13aastastele õpilastele

Robootikaring

Antud huviring on mõeldud kõigile juba robootika ja mehhaanika aluspõhimõtetega kursis olevatele õpilastele. Põhiastmes saavad õpilased teada robootika põhilised teadmised ja oskused, mis võivad olla aluseks juba põhjalikumale robootikaalasele tegevusele. Õpilane omandab põhiteadmised robootikas ning erinevates mehaanikasüsteemidest.

Õpiväljundid

Tunneb robootika terminoloogiat, põhimõisteid ning alusprintsiipe;
tunneb, projekteerib ja oskab kasutada erinevaid mehaanika- ja robootikasüsteeme;
oskab oma loodud toodet kirjeldada, teab selle põhimõtteid ja oskab sellest ka teistele rääkida;
oskab robotile lähtuvalt ülesannetest koostada sobilikke ja tõhusaid programme;
tunneb erinevate andurite ehitust ja füüsikalisi toimimisprintsiipe;
mõtleb loovalt;
oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
mõistab protsesside põhjus-tagajärg seoseid;
areneb õpilase oskus hinnata oma töö protsessi ja analüüsida valminud lahendust – mis sai hästi, mis halvasti, mida oleks võinud teha teistmoodi, et tulemus tulnuks parem;
oskab töötada nii individuaalselt kui meeskonnas;
mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning oskab õppida.

Õppe-eesmärgid:

õpilaste erinevate huvide integreerimine ja erinevate tehnikaalaste teadmiste ühendamine;
anda õppijatele oskusi ja kogemusi erinevatel tehnikaaladel ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi;
anda õpilaste võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg seoseid;
arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu;
anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koostamiseks.
suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist;
võistlustel osalemise kaudu pakkuda õpilastele teadmiste kontrolli võrdlemist ning oskust tunda rõõmu kaotusest ja võitudest.

Õppesisu
Põhitasemele sobivate robootikakomplektide kasutamine;
Juhendi põhjal keerukama konstruktsiooniga roboti ehitamine;
Iseseisvalt lihtsama roboti ehitamine;
Tekstipõhiste plokkidega pikema programmi koostamine;
Programmi koostamiseks vajaliku ingliskeelse sõnavara omandamine;
Keerulisemate programmeerimisvõtete kasutamine.

Roboloovus
Antud huviring on mõeldud nii alustavale kui ka juba robootika hingeeluga kursis olevatele robootikahuvilistele. Antud huviringi lõpuks on õpilane kasutanud erinevaid robootikavahendeid ning loonud nende abil erinevaid kunstiprojekte, muusikapalasid arendades seejuures loovust ning koostööd.
Huviringi raames avastab õpilane, mis on robot ja tutvub erinevate muusikažanrite, kunstiliikide ja tantsustiilidega.

Õpiväljundid:
Oskab kasutada erinevaid robootikavahendeid;
oskab kasutada erinevaid mehaanika- ja robootikasüsteeme;
suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
rikastub õpilase fantaasia, suureneb loovus ning ta tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
areneb lapse vaatlusoskus ja ilumeel;
oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
areneb õpilase oskus hinnata oma töö protsessi ja analüüsida valminud lahendust – mis sai hästi, mis halvasti, mida oleks võinud teha teistmoodi, et tulemus tulnuks parem;

Õppe-eesmärgid:
Eesmärk on anda algteadmised robootikast ja luua läbi praktiliste ülesannete ja projektide kunsti ja muusikat.
õpilaste erinevate huvide integreerimine ja erinevate tehnikaalaste teadmiste ühendamine;
anda õppijatele oskusi ja kogemusi tehnoloogias, muusikas ja kunstis ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi;
arendada õpilase silma ja käe koostööd;
arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete kasutamisel;
anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koostamisel;
suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist.

Õppesisu

Robotite ja muude vajalike vahendite kasutamine ja hoidmine;
(tahvel)arvutis orienteerumine, rakenduste avamine-sulgemine;
erinevate robotite sisse-välja lülitamine, (tahvel)arvutiga ühendamine ja laadimine;
ekraanivabalt programmeeritavate robotite kasutamine kunsti, tantsu ja muusika loomisel(BeeBot, Matatalab);
robomaali loomine Sphero roboti abil;
muusikapala loomine Makey-Makey komplektiga;
robot
juhendi põhjal lihtsa konstruktsiooniga roboti ehitamine;
visuaalse programmeerimiskeele kasutamine lihtsa ja lühikese programmi koostamisel;

VANEM ASTE
11-16aastased õpilased

Robootika edasijõudnutele

Antud huviring on mõeldud robootikaalate kõrgemate teadmiste omandamiseks ning loob tugeva aluse hilisemaks robootika- ja tehnoloogiaalaseks õpingute jätkamiseks ning vastava elukutse omandamiseks. Õpilane omandab kõrgemad teadmised robootikast ja orienteerub peale selle astme läbimist robootika valdkonnas.

Õpiväljundid
Tunneb robootika terminoloogiat, mõisteid ning printsiipe;
tunneb, projekteerib ja oskab kasutada erinevaid mehaanika- ja robootikasüsteeme;
oskab oma loodud toodet kirjeldada, teab selle põhimõtteid ja oskab sellest ka teistele rääkida;
oskab robotile lähtuvalt ülesannetest koostada sobilikke ja tõhusaid programme;
tunneb erinevate andurite ehitust ja füüsikalisi toimimisprintsiipe;
mõtleb loovalt;
oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
mõistab protsesside põhjus-tagajärg seoseid;
areneb õpilase oskus hinnata oma töö protsessi ja analüüsida valminud lahendust – mis sai hästi, mis halvasti, mida oleks võinud teha teistmoodi, et tulemus tulnuks parem;
oskab töötada nii individuaalselt kui meeskonnas;
mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning oskab õppida.

Õppe-eesmärgid
õpilaste erinevate huvide integreerimine ja erinevate tehnikaalaste teadmiste ühendamine;
anda õppijatele oskusi ja kogemusi erinevatel tehnikaaladel ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi;
anda õpilaste võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg seoseid;
arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu;
anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koostamiseks.
suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist;
võistlustel osalemise kaudu pakkuda õpilastele teadmiste kontrolli võrdlemist ning oskust tunda rõõmu kaotusest ja võitudest.

Õppesisu
Vanemale tasemel sobivate robootikakomplektide kasutamine (EV3, Spike, Mbot jm)
Iseseisvalt keeruka roboti ehitamine ning keerukate probleemülesannete lahendamine.
Graafiliste või tekstipõhise programmeerimiskeelte õppimine robotite juhtimiseks (Scratch, Python, C++ jm)
Programmi koostamisel internetist abi otsimine, programmi sobivuse hindamine ja programmi kohandamine.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppegrupi maksimaalne suurus on kuni 12 õppurit. Õppetöö toimub erinevate robotite ja robootikakomplektidega varustatud arvutiklassis. Kasutatakse tahvelarvuteid, arvuteid ning erinevaid robootikakomplekte.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt üks kord nädalas üks tund korraga 90 minutit. Õppetunnid koosnevad teoreetilisest ja praktilisest osast. Õpe on enamasti korraldatud õpperühmades paaristööna (vajadusel ka kolmikud) õpetamaks õpilastele koostööd ning teistega arvestamise oskusi. Aeg-ajalt korraldatakse õppetööd ka suurema arvu meeskonnaliikmetega harjutamaks erinevateks võistlusteks.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Elektroonika huviringis osalemise eelduseks ei ole varasem kogemus robootika või programmeerimisega. Need kogemused tulevad kasuks, aga ei ole kohustuslikud. Oluline on, et noorel oleks huvi elektroonika, masinate ja nende tööpõhimõtete vastu. Huviringis tegeletakse ka palju programmeerimise ja loogiliselt lahendusteni jõudmisega, seega kulub ära ka loogiline mõtlemine.

Tagasisidestamine

Tundide lõpus toimub koos õpetajaga ühine tunni analüüs ning hinnatakse koostatud süsteemide edukust ning võimalike probleemide lahendusi. Peamiseks hindamismeetodiks on suuline tagasiside.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Alates 3. klass

Toimumiskoht:

Tehnikapesa

Vabade kohtade olemasolu:

Kohad täis

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 minutit/ 30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osamaksetena 8 x 38€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Madis Tuul

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõned vabad kohad

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Alates 3. klass

Õpetaja:

Madis Tuul

Toimumisajad:

Kolmapäeviti kell 15.00-16.30

Toimumiskoht:

Tehnikapesa

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 minutit/ 30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osamaksetena 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.