fbpx

Flööt

Muusika, näitlemine, mustkunst

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
5-6 aastased

6-7 aastased lasteaia lapsed

Toimumiskoht:

Kokkuleppel ringijuhendajaga

Õppetasu ja -maht:

45 min/ 22€ (individuaalõpe)

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õppe eesmärgiks on teha tutvust puupuhkpillidest ilusaima kõlaga pilli flöödiga ja saada seeläbi kogemus teha ise muusikat, olla muusika sees. Võib kasutada erinevaid flööte (fifeflööt, plokkflööt ja põikflööt). Tutvutakse flöödiga, pillimängu asendiga, võtete ja vajaliku hingamisega. Õpitakse noodikirja, noodilugemisoskust, rütme, lihtsamaid muusikatermineid. Mängitakse erineva iseloomuga palasid, rahvaviise, klassikalist-,filmi-,muusikalide, jms muusikat.

Flöödiõpe aitab avastada oma kuulmismeelt, arendada esinemisjulgust, leida rõõmu muusikast ja seeläbi arendada oma isiksust. Toimuvad nii individuaal- kui ka ansamblitunnid. Vähemalt kaks korda õppeaastas on võimalus omandatud oskusi näidata esinemistel. Esinemine ei ole kohustuslik, kuid väga rõõmustav.

Ringi toimumisajad ja tunniplaani avaldame augusti lõpus. Soovitame huvi korral ringi ära registreerida, et näeksime huviliste arvu ning saaksime paremini tunniplaani koostada. Võimalusel avame huviringis mitu rühma, et oleks ka paindlikkust aegade osas.

Kokkuleppel ringijuhendajaga

Ainekava

Pilliõppe kuulub instrumentaalmuusika valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud lastele, kes on huvitatud muusikast ja pillimängust.

Õppe-eesmärgid

– Anda algteadmisi erinevate muusikainstrumentide käsitsemiseks;
– arendada laste individuaalset loovust, loomingulisust ja kordinatsiooni läbi pillimängu;
– võimaldada pillimängu oskuste arenedes koosmusitseerimise ja esinemise võimalusi;
– erinevate muusikainstrumentide vastu aktiivse ning püsiva huvi loomine ja säilitamine;
– anda lastele eneseväljendamiseks uued vahendid ja oskused pillimängu näol;
– kasvatada muusikat, kui kunstiliiki hindavat ja mõistvat publikumi;
– arendada lapse silmaringi.

Õpiväljundid

Pilliõppe tegevus annab lapsele loova ja vaba mõtlemise ning oskuse ennast väljendada muusikainstrumendil. Samuti õpetab järjekindlust, tasakaalukust, iseseisvust ja eesmärgi nimel pingutamise oskust. Kõiki nimetatud oskusi saab rakendada ka teistes tegevustes ja valdkondades, millega laps igapäevaselt veel kokku puutub. Koos pillimänguga õpib laps ära ka universaalse keele, mida kasutatakse üle maailma ja see nõndanimetatud nootide keel avab pilliõppes käinud lapsele väga palju erinevad võimalusi üle maailma. Tulevikus saab laps omandatud pillimänguoskusi kasutada erinevate inimestega suhtlemisel, kontaktide loomisel ja koostöö tegemisel. Samuti rikastab pilliõpe tugevalt lapse üleüldist maailmapilti ja avardab kujutlusvõimet ning elus hakkama saamise oskusi.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppetöö kavandamisel peetakse silmas iga õpilase võimekust, arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Õppimise käigus analüüsib ja hindab õpetaja koos õpilasega pidevalt õpitavat ja kavandab individuaalselt uusi eesmärke pillimängus, mille poole püüelda.

Pilliõppe algõpetus:
Tutvumine pilliga, õige pilli, käte- ja kehaasendi leidmine ja heli tekitamise õppimine.
Noodiõpetus – üldine noodilugemise algõpetus (sh tabulatuuride lugemine ja nende järgi mängimine) lähtuvalt õpitavast pillist.
Rütmistruktuurid.
Tutvumine helistikkudega: C-, G-, F-, B-,D-duur; a-, e-, d-, g-, h-moll.
Lihtsamate akordide õppimine ja harjutamine.
Ea- ja võimetekohaste muusikapalade harjutamine ja mängimine.
Esinemiskogemuse saamine erinevatel üritustel esinedes

Edasijõudnud (põhiaste ja vanem aste)
Mitmekülgne repertuaar vastavalt õpilase võimetele;
tutvumine erinevate muusikastiilidega;
noodilugemisoskuse edasi arendamine;
tutvumine järk-järgult erinevate helistikkudega;
saatekujunduslikud võtted;
erinevate registrite kasutamine.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikoolis on sisustatud pilliklassid, kus on olemas vajalikud muusikainstrumendid ja abivahendid õppetöö läbi viimiseks. Iga pilliõpetaja omab noodimaterjali, metoodilist kirjandust ja professionaalset ettevalmistust, mida õppetöö igapäevaseks läbiviimiseks kasutab. Pilliõppega alustades on väga soovitav laenutada või osta õpilasele vajalik muusikainstrument, kuna pillimängu paremaks arendamiseks on vajalik tundide vahel kodune harjutamine.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppetöö on korraldatud õppeaastate kaupa. Õppeaastate arv pole piiratud. Pilliõpe on jaotatud algõpetuseks ja edasijõudnute õppeks. Soovituslikult võiks toimuda algõpe neljal esimesel aastal ja edasijõudnute õpe järgneval neljal aastal, aga kõrvalekalded sellisest ajalisest plaanist on võimalikud seoses õpilase kiirema või aeglasema arenguga. Samuti määrab sageli rolli õpilase vanus alustamise hetkel, mis võib muuta õppeaastate arvu.
Pilliõppe õppetundide arv nädalas on soovituslikult 1-2, vastavalt õpilase, kooli ja õpetaja kokkuleppele. Pilliõpe sisaldab individuaaltunde ja/või ansamblitunde. Ühe õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppetöö toimub koostöös tavakoolidega septembrist mai lõpuni.
Õppetegevus toimub eesti keeles või kokkuleppel õpetajaga mõnes muus keeles.
Õppetööd viib läbi vastava pilli õpetaja või õpetajad. Õppetöö toimub individuaalse tunniplaani alusel.
Koosmusitseerimine määratakse lähtudes õpilase soovist, võimetest ning kooli võimalustest.
Igal õppeaastal toimub vähemalt kaks kontserti, kus esinemine on väga soovituslik. Õppeaasta lõpul saab õpilane tunnistuse ja tagasiside õpetajalt arengu kohta.
Pilliõppe ainekava on paindlik ja täiesti individuaalne, seda kohandab iga õpetaja vastavalt õpilase võimekusele, püstitatud eesmärkidele ja õpiaja kestusele.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Pilliõpe õppekava on mõeldud kooliealistele lastele. Vanusepiirangut kooliealistel lastel alustamiseks ei ole. Antud õpe sobib kõigile huvilistele, kes soovivad tutvuda ja arendada pillimängu oskust pingevabas õhkkonnas. Õpe on individuaalses õppevormis. Lähtuvalt õppekavast ja õpetajast tuleb ette ka väikeses grupis (ansamblis) õpet, mis aga siiski jätab igale õpilasele võimaluse areneda endale sobivas tempos ja tasemele. Üleüldine huvi mõne muusikainstrumendi vastu on aluseks.

Edasijõudnute grupiga saavad liituda õpilased, kes on kas eelnevates ringitundides või iseseisvalt omandanud algastme pädevused.

Tagasisidestamine

Pilliõppe õpetajatel on otsene kontakt lastevanemate ja õpilastega. Kaks korda õppeaasta jooksul annab õpetaja soovi korral igale õpilasele ja lastevanematele tagasisidet lapse arengu kohta. Kokkuleppel õpetajaga on võimalik ka saada sagedamini tagasisidet lapse arengu kohta. Lapsevanemal on õigus kokkuleppel õpetajaga tulla tundi vaatama, samuti annavad selge ülevaate lapse arengust igal poolaastal toimuvad kontserdid ja juhuslikud pisemad esinemised koolis.
Lapsevanemad saavad kutse kirjalikult (e-kiri vms.) kõigile Huvikoolis toimuvatele pilliõppe kontsertidele ning erinevatele teistele üritustele, mis toimuvad seoses pilliõppega.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
5-6 aastased

6-7 aastased lasteaia lapsed

Toimumiskoht:

Kokkuleppel ringijuhendajaga

Õppetasu ja -maht:

45 min/ 22€ (individuaalõpe)

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Lande Lampe-Kits

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass

Meelis Brikker

ProTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Margo Metsoja

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
5-6 aastased

6-7 aastased lasteaia lapsed

Õpetaja:

Lande Lampe-Kits

Toimumisajad:

Kokkuleppel ringijuhendajaga

Toimumiskoht:

Kokkuleppel ringijuhendajaga

Õppetasu ja -maht:

45 min/ 22€ (individuaalõpe)

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.