fbpx

Robootika

Robootika, teadus ja tehnoloogia
Robootika - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

5-6 aastased

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on teha esmane tutvus robotite, nende ehitamise ja programmeerimisega. Kasutatakse WeDo ja BricQ robootikakomplekte, lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega (Dash, Codey Rocky, Matatalab) ja puututakse kokku lihtsama programmeerimisega. Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd. Vanemate lastega, kes ühe aasta on juba huviringis käinud, ehitatakse natukene aeganõudvamaid mudeleid ning proovitakse keerulisemaid programmeerimise võimalusi.

Ringi toimumisajad ja tunniplaani avaldame augusti lõpus. Soovitame huvi korral ringi ära registreerida, et näeksime huviliste arvu ning saaksime paremini tunniplaani koostada. Võimalusel avame huviringis mitu rühma, et oleks ka paindlikkust aegade osas.

Ainekava

Robootika huviring kuulub tehnika valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud lastele, keda huvitavad tehnika ja robotid.

Õppe-eesmärgid

– Robootika kaudu huvi äratamine tehnika valdkonna vastu;
– õpilaste erinevate huvide integreerimimine ja erinevate tehnikaalaste teadmiste ühendamine;
– anda õppijatele oskusi ja kogemusi erinevatel tehnikaaladel ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi;
– anda õpilaste võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg seoseid;
– arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu;
– anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koosamiseks.
– suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvesamise oskuste kujunemist;
– võistlustel osalemise kaudu pakkuda õpilastele teadmiste kontrolli võrdlemist ning oskust tunda rõõmu kaotusest ja võitudest.

Õpiväljundid

– Tunneb robootika terminoloogiat, põhimõisteid ning alusprintsiipe;
– tunneb, projekteerib ja oskab kasutada erinevaid mehaanika- ja robootikasüsteeme;
– oskab oma loodud toodet kirjeldada, teab selle põhimõtteid ja oskab sellest ka teistele rääkida;
– oskab robotile lähtuvalt ülesannetest koostada sobilikke ja tõhusaid programme;
– tunneb erinevate andurite ehitust ja füüsikalisi toimimisprintsiipe;
– mõtleb loovalt;
– oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
– mõistab protsesside põhjus-tagajärg seoseid;
– areneb õpilase oskus hinnata oma töö protsessi ja analüüsida valminud lahendust – mis sai hästi, mis halvasti, mida oleks võinud – teha teistmoodi, et tulemus tulnuks parem;
– oskab töötada nii individuaalselt kui meeskonnas;
– mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning oskab õppida.

Algaste
– Teab, mis on robot ning oskab ära tunda tavaelus kasutatavaid roboteid;
– oskab hinnata andurite vajalikkust ning teab nende üldisi tööpõhimõtteid;
– oskab vastavalt ülesandele kasutada järgmisi liikumismehhanisme: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne, nukkülekanne;
– tunneb end kindlalt graafilise programmeerimiskeskkonnas ning oskab kasutada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

Põhiaste
– Oskab kirjeldada roboti üldist ülesehitust ning teab kuidas töötavad mootorid;
– oskab kasutada ning teab erinevate andurite tööpõhimõtteid (kindlasti võiks teada järgmisi andureid: puuteandur, heliandur, kaugusandur, valgusandur/värviandur);
– oskab ehitada keerukaid roboteid ning koostada neile sobilike programme;
– tunneb huvi robootika vastu ning suudab iseseisvalt hankida vajalikku informatsiooni sobiva roboti ehitamise kohta.

Vanem aste
– Oskab kirjeldada robootikasüsteemi (andur-kontroller-täitur);
– oskab kasutada erinevaid näidikuid ja ekraane ning teab nende tööpõhimõtteid tunneb ja teeb vahet erinevatel mootoritel (servomootor, samm-mootor, lineaarmootor);
– suudab andureid liigitada (analoogandur, digitaalandur) ja tunneb sügavuti erinevate anduritetööpõhimõtteid;
– tunneb erinevaid andmeside põhimõtteid ja oskab neid robootikas kasutada;
– suudab koostada keerukaid programme ning kasutab ratsionaalseid programmeerimise võtteid.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õpilased jagunevad vastavalt vanusele ja robootikaalastele eelteadmistele kolme gruppi: algaste, põhiaste ja vanem aste. Kõiki astmeid läbitakse kaks aastat. Teisel aastal kinnistatakse esimesel aastal õpitut ning lahendatakse keerulisemaid ülesandeid.

Algaste

Antud aste on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele. Antud astme lõpuks peaksid õpilased koostöös õpetaja ja lapsevanemaga jõudma selgusele lapse robootika ja tehnoloogiaalases huvis ja võimekuses. Õpilane saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga.
Robotite ja muude vajalike vahendite kasutamine ja hoidmine; (tahvel)arvutis orienteerumine, rakenduste avamine-sulgemine; erinevate algtaseme robotite sisse-välja lülitamine, (tahvel)arvutiga ühendamine ja laadimine
– Ekraanivabalt programmeeritavate robotite kasutamine (BeeBot, Matatalab)
– Juhendi põhjal lihtsa konstruktsiooniga roboti ehitamine
– Visuaalse programmeerimiskeele kasutamine lihtsa ja lühikese programmi koostamiseks
– Programmi koostamise loogika; plokkide õige järjestamine
– Andurite ning lihtsamate programmeerimisvõtete kasutamine programmi koostamisel (kordamine, tingimused)

Põhiaste

Antud tase on kõigile juba robootika ja mehhaanika alupõhimõtetega kursis olevatele õpilastele. Antud astme puhul saavad õpilased teada robootika põhilised teadmised ja oskused, mis võivad olla aluseks juba põhjalikumale robootikaalasele tegevusele. Õpilane omandab põhiteadmised robootikas ning erinevates mehaanikasüsteemidest.

Põhitasemele sobivate robootikakomplektide kasutamine
– Juhendi põhjal keerukama konstruktsiooniga roboti ehitamine
– Iseseisvalt lihtsama roboti ehitamine
– Tekstipõhiste plokkidega pikema programmi koostamine
– Programmi koostamiseks vajaliku ingliskeelse sõnavara omandamine
– Keerulisemate programmeerimisvõtete kasutamine

Vanem aste

Antud aste on mõeldud robootikaalate kõrgemate teadmiste omandamiseks ning loob tugeva aluse hilisemaks robootika- ja tehnoloogiaalaseks õpingute jätkamiseks ning vastava eluktse omandamiseks. Õpilane omandab kõrgemad teadmised robootikast ja orienteerub peale selle astme läbimist robootika valdkonnas.

– Vanemale tasemel sobivate robootikakomplektide kasutamine (EV3, Spike, Mbot, Arduino jm)
– Iseseisvalt keeruka roboti ehitamine ning keerukate probleemülesannete lahendamine.
– Tekstiplokkidest koosneva või tekstipõhise programmeerimiskeelte õppimine robotite juhtimiseks (Python, C++ jm)
– Programmi koostamisel internetist abi otsimine, programmi sobivuse hindamine ja programmi kohandamine.
– Tutvumine elektroonika valdkonnaga

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppegrupi maksimaalne suurus on kuni 12 õppurit. Õppetöö toimub erinevate robotite ja robootikakomplektidega varustatud arvutiklassis. Kasutatakse tahvelarvuteid, arvuteid ning erinevaid robootikakomplekte.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt üks kord nädalas üks tund korraga (45 minutit kuni 90 minutit sõltuvalt õpilaste vanusest). Lähtuvalt robootika eripärast tuleks iga tunni juurde lisada veel umbes 15 minutit töövahendite valmisseadmiseks ning kokkupanekuks. Õppetund koosneb teoreetilisest ja sellele järgnevast praktilisest osast. Õpe on enamasti korraldatud õpperühmades paaristööna (vajadusel ka kolmikud) õpetamaks õpilastele koostööd ning teistega arvestamise oskusi. Aeg-ajalt korraldatakse õppetööd ka suurema arvu meeskonnaliikmetega harjutamaks erinevateks võistlusteks. Õpe on jagatud kolme astmesse: algaste, põhiaste, vanem aste.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Robootika huviringide sihtgrupiks on robootikahuvilised lapsed ja noored alates viiendast eluaastast. Algastme grupis osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Sõltuvalt lapse vanusest, kogemusest ja ringijuhendaja soovitusest leitakse talle sobiva tasemega ring. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Põhiastme ja vanema astme grupiga saavad liituda õpilased, kes on kas eelnevates ringitundides või iseseisvalt omandanud eelnevate astmete pädevused.

Tagasisidestamine

Iga õppeastme läbimine lõpeb suurema projekti/võistlusega, millele järgneb tulemuste analüüs ning hinnangute andmine. Iga tunni lõpus toimub koos õpetajaga ühine tunni analüüs ning hinnatakse koostatud süsteemide edukust ning võimalike probleemide lahendusi. Peamiseks hindamismeetodiks on suuline tagasiside.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

5-6 aastased

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Annika Soome

Helena Falilejev

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased

Evelyn Reemann

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

5-6 aastased

Õpetaja:

Annika Soome

Helena Falilejev

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.