fbpx

Rollimängud: Dungeons & Dragons

Laua- ja mõttemängud
Rollimängud - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Asukohad:

ProTERA

Vanusegrupp:

7.-9. klass

Toimumiskoht:

ProTERA Klass 205

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 min/30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Rollimängud on loominguliseks vahendiks arendada probleemilahendusoskust ning siduda mängulisse tegevusse väga erinevad üldoskused, sealhulgas suhtlusoskus, strateegilise mõtlemise ja koostööoskused.
Lisaks ringijuhendaja poolt loodud seiklustes kaasa löömisele ja erinevate karakteritega mängimisele, saavad õpilased ka ise kätt proovida lugude jutustamises, lühikeste mängusessioonide kavandamises, vajalike mänguvahendite illustreerimises ja meisterdamises – kusjuures mängutarvikute loomise juures on oma koht nii traditsioonilistel kui digitaalsetel kunstivahenditel ning kohati isegi 3D-tehnoloogilistel vahenditel.
Rollimängude huviring on mõeldud eelkõige kolmanda kooliastme õpilastele, keda huvitavad muinasjutud, ulmefilmid ja/või ulmekirjandus, mängud, näitlemine, joonistamine, maalimine, töö arvuti ja oma käega. Mängusessioonid põhinevad Dungeons & Dragons 5e rollimängusüsteemil, kuid varasem kokkupuude vastava reeglistikuga ei ole ringis osalemise eelduseks.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

PK1 Neljapäeviti kell 15.30-17.00
PK2 Neljapäeviti kell 17.10-18.40

Ainekava

Rollimängud kuuluvad üldkultuuri valdkonda. Rollimängud on loominguliseks vahendiks arendada probleemilahendusoskust ning siduda mängulisse tegevusse väga erinevad üldoskused, sealhulgas suhtlusoskus, strateegilise mõtlemise ja koostööoskused. Lisaks ringijuhendaja poolt loodud seiklustes kaasa löömisele ja erinevate karakteritega mängimisele, saavad õpilased ka ise kätt proovida lugude jutustamises, lühikeste mängusessioonide kavandamises, vajalike mänguvahendite illustreerimises ja meisterdamises – kusjuures mängutarvikute loomise juures on oma koht nii traditsioonilistel kui digitaalsetel kunstivahenditel ning kohati isegi 3D-tehnoloogilistel vahenditel. Huviring on mõeldud õpilastele, keda huvitavad muinasjutud, ulmefilmid ja/või ulmekirjandus, mängud, näitlemine, joonistamine, maalimine, töö arvuti ja oma käega. Rollimängude ringi ainekava kirjeldab eelmainitud huvidega seotud õpieesmärke ning õpiväljundeid.

Õppe-eesmärgid

Rollimängude huviringi eesmärkideks on arendada noortes loovust, suhtlusoskust, koostööoskust ja strateegilist mõtlemist. Noored saavad ringitegevustes kaasa lüüa nii mängija rollis või ka mängujuhi rollis. Iga kursusel osaleja omandab algteadmised enimlevinud rollimängusüsteemist Dungeons&Dragons – mängusessioonide käigus õpitakse selgeks mängusüsteemi põhireeglid ning tutvutakse erinevate karakterite rasside, klasside ja omadustega. Mängusüsteemi baseerumine tõenäosusteoorial ja täringuveeretustel annab noortele võimaluse kinnistada matemaatikatunnis õpitut.

Temaatilistes mänguosades omandatakse lisaks strateegilistele oskustele ning suhtlusoskusele ka teadmisi loodusteadustest, käsitööst ja muudest ainevaldkondadest.

Seikluste tarvis mängutarvikute valmistamine (erinevad maketid ja mudelid) pakub võimalust arendada peenmotoorikat ning kinnistada erinevaid loovusainetes õpitud oskusi, s.h. värvimine, maalimine, lõikamine, kleepimine ning makettide ja mudelite kavandamine. Täiendavalt tutvuvad noored 3D-printimisega ning saavad töödelda ja viimistleda enda valitud ja välja prinditud mudeleid.

Täiendavalt pakub rollimängude huviring mängujuhi rollis kaasa löövale noorele süvendatud võimalust arendada näitemisoskust ning proovida meeldejäävate karakterite loomist, arendada loovkirjutamise oskust ning kavandada põnevaid seiklusi teistele mängijatele – kombineerides olukordi, mis nõuavad diplomaatilisi lahendusi, olukordi, kus on vaja lahendada mõistatusi või olukordi, kus on vaja ohutult pääseda lahingusituatsioonist.

Õpiväljundid

Rollimängude huviringi lõpetanud noor oskab osaleda ja juhtida mängijate tegevust rollimängusessioonides, tunneb erinevaid võimalusi rollimängusessioonide kavandamiseks ja mängutarvikute valmistamiseks ning oskab siduda erinevaid elulisi teadmiseid ja oskusi rollimängude tegevustikuga nii mängija kui ka mängujuhi rollis.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Alljärgnevalt on kirjeldatud erinevate teemade ajaline järgnevus – teemade juurde on lisatud ka info õppe sisu kohta ning mõned fookuspunktid metoodika valikuks.

1. Rollimängude olemus, peamised reeglid. Tutvumine erinevate võimalike tegelastega ning nende omadustega. Fookus sellel, et kõik saaksid väljendada, millist tegelast nad sooviksid mängida ning leiaksid kõige lähema vaste sellele karakterile mängu põhireeglite hulgast.
2. (Mängijate) karakterite loomine. Rassi, klassi ja omaduste valimine, taustaloo koostamine. Fookus fantaasial ja loomingulisusel – kõik peaksid mõtlema sellele, millised sündmused ja varasemad juhtumised on nende karakteri selle seikluse juured viinud.
3. Lühikene prooviseiklus suhtlusolukordade ja mõistatuste lahendamise harjutamiseks, liikumine maakaardil. Fookus suhtlusjulgusel ja eneseväljendusel, kõik peaksid saama vestelda omavahel ja erinevate õpetaja poolt kehastatud karakteritega ühise eesmärgi nimel või ühise probleemi lahendamiseks. Sekundaarne fookus loodusteaduslikel teadmistel – kuidas lugeda kaarti ning kuidas navigeerida fantaasiamaailmas?
4. Lühikene prooviseiklus lahingolukorra lahendamiseks, võitlusreeglid, liikumine ja omaduste kasutamine lahingukaardil. Fookus strateegilisel mõtlemisel ning erinevate omaduste kombineerimisel. Sekundaarne fookus matemaatiliste teadmiste kinnistamisel.
5. Pikema kampaania (omavahel seotud seikluste jada mitme mängusessiooni jooksul) alustamine – karakterite kohandamine enne jätkamist lähtuvalt prooviseikluste käigus õpitust.
6. (Mittemängija) karakterite loomine, suhtlus teiste karakteritega enda karakteri rollis, näitlemise osa rollimängudes. Fookus suhtlus- ja näitlemisoskusel.
7. Mängukogemuste omandamine pikema aja jooksul – kombineerituna kõik eelnevad teemad.
8. Enda kampaania või seikluse kavandamine.
9. Enda kampaania või seikluse kavadamine ning mängutarvikute valik, koostamine või meisterdamine lähtuvalt kampaania või seikluse nõuetest. Fookus loovkirjutamisel, maalimisel, meisterdamisel ning 3D-tehnoloogiaga tutvumisel.
10. Enda kampaania või seikluse läbi viimine. Fookus algaja mängujuhi toetamisel – tugi eelkõige reeglite ja olukordada jälgimiseks ning teiste mängijate tegevuse suunamiseks.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppetööks on vajalikud mängusessiooni teemast sõltuvalt erinevad mängutarvikud, näiteks maketid, mudelid, reegliteraamatud, karakterilehed, erinevad infolehed ning pisteliselt muud tarvikud, s.h. maakaardid, objektid, kostüümid vms.
Täiendavalt on ringitegevuste läbi viimiseks vaja tahvelarvuteid.
Ringitund peaks toimuma klassiruumis, kus on üks suur mängulaud, kuhu mahuvad töötama või mängima kõik õpilased, toolid, tahvel, projektor ning kõlarid.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas kestusega 90 minutit. Kokkuleppel on võimalik mitme nädala ringitunnid liita üheks pikemaks ringitunniks.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud mängimisest, näitlemisest ja loomingulistest tegevustest huvitatud noortele alates 12. eluaastast. Osalemiseks piisab huvist ühe või enama eelmainitud valdkonna vastu. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel – igal järjestikkusel aastal saab noor järjest rohkem proovida erinevaid mängujuhi rolliga seotud oskusi ning võtta endale rohkem vastutust mängusessioonide kavandamisel ning läbi viimisel.

Tagasisidestamine

Ringitunnis toimub peamiselt suulise tagasiside andmine õpilastele mängusessioonide käigus. Samuti kavandatakse koos erinevaid mängusessioonide osi ning analüüsitakse individuaalselt või rühmas mängitud mängusessioonide erinevaid aspekte.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

ProTERA

Vanusegrupp:

7.-9. klass

Toimumiskoht:

ProTERA Klass 205

Vabade kohtade olemasolu:

Kohad täis

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 min/30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Meelis Brikker

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõned vabad kohad

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

ProTERA

Vanusegrupp:

7.-9. klass

Õpetaja:

Meelis Brikker

Toimumisajad:

PK1 Neljapäeviti kell 15.30-17.00
PK2 Neljapäeviti kell 17.10-18.40

Toimumiskoht:

ProTERA Klass 205

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 min/30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.