fbpx

Laulu- ja pilliring

Muusika ja näitlemine

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi
256€ õppeaasta lõpuni/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Muusikaring paneb aluse lapse muusikaarmastusele. Läbi laulu, pillimängu, rütmilise liikumise ja muusika kuulamise areneb lapse isiksus ning laps avastab oma muusikalisi võimeid.
Eesmärgiks on arendada lapse muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis. Olulisel kohal on ka koostööoskuse arendamine. Koos teiste lastega luuakse harmoonilisi ansambleid, avastatakse uusi helimaailmu ja süvendatakse muusikalist eneseväljendust.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Ainekava

Muusikaring kuulub muusika valdkonda ja on suunatud eelkooliealiste laste igakülgsele arendamisele läbi muusikaliste tegevuste. Laste vanuselistest iseärasustest lähtuvalt on tunnid mängulised ja vaheldusrikkad. Lapsed saavad tunnis kogemusi, oskusi ja teadmisi nii muusika, pillimängu kui ka liikumise valdkonnas. Laps õpib ka suhtlema ja grupitunnis ja teistega arvestama. Tundide üheks eesmärgiks on luua atmosfäär, kus laps julgeb olla vaba, uudishimulik, ennast avastav.

Õppe-eesmärgid

– Panna alus lapse muusikaarmastusele;
– lapse isiksuse arendamine läbi laulu, pillimängu, rütmilise liikumise ja muusika kuulamise ning tema võimete avastamine ja suunamine;
– arendada lapse musikaalsust, mälu, tähelepanuvõimet, keskendumisoskust, loovust, enda mina tunnetamist.

Õpiväljundid

Õppetegevuse tulemusena suudab ja julgeb laps end loovalt väljendada vastavalt õppesisus kirjeldatud vanuselistele muusikategevustele.
– Oskab laulda koos rühmaga 1-2 eestikeelset lastelaulu;
– tunneb lastepille ja on võimeline neid mängima;
– liigub loovalt muusikast lähtuvalt või arvestades muusikalist ülesannet.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

4-5-aastaste rühm:
– Arendatakse lauluoskust, ansamblitunnetust ja muusikalist mälu. Lauldakse kõik koos ansamblina ja ka üksi teiste ees. Repertuaaris on uuemad ja traditsioonilised lastelaulud, eesti rahvalaulud ning lauluoskust arendavad mudellaulud.
– Õpitakse tundma rõõmu rütmilisest liikumisest ja eneseväljendusest. Arendatakse liikumisoskuse algeid ja loovust. Avastatakse, kuidas kasutada liikumisel erinevaid vahendeid ( rätikud, rõngad, pallid, sahistid jne) ja rütmipille. Leiutatakse erinevaid liikumisviise, õpime laulumänge.
– Tutvutakse erinevate lastepillide kõla ja nimetustega, mängitakse neid, õppides õigeid mänguvõtteid. Kasutatakse pillisaateid muusika, laulmise ja liikumise saateks.
– Kujundatakse oskust kuulata muusikat ja väljendada end, rääkides eakohaselt kuulatud muusikast või vastates õpetaja küsimustele.

5-7 aastaste rühm:
– Arendatakse lauluoskust, ansamblitunnetust ja muusikalist mälu. Lauldakse kõik koos ansamblina ja ka üksi teiste ees. Õpitakse õiget kehahoidu laulmisel, pööratakse tähelepanu intonatsiooni puhtusele, rütmi täpsusele ja laulu ilmekale esitusele.Repertuaaris on uuemad ja traditsioonilised lastelaulud, eesti rahvalaulud ning lauluoskust arendavad mudellaulud.
– Õpitakse tundma rõõmu rütmilisest liikumisest ja eneseväljendusest. Arendatakse liikumisoskuse algeid ja loovust: Avastatakse, kuidas kasutada liikumisel erinevaid vahendeid ja rütmipille. Leiutatakse erinevaid liikumisviise, õpitakse laulumänge. Arendatakse loomingulist initsiatiivi ja julgust teiste ees esineda.
– Mängitakse erinevaid lastepille ja meloodiapille ( kellad, ksülofon, kellamäng, metallofon, kõlaplaadid, kõmatorud jt), õpitakse jätkuvalt nende õigeid mänguvõtteid ja nimetusi. Kasutatakse pillisaateid muusika, laulmise ja liikumise saateks. Mängitakse ansamblina ja ühekaupa, rõhk on rütmilisel täpsusel ja mitmekesisusel. Luuakse muusikalisi improvisatsioone, kuulatakse pillide kõlavärve, väljendatakse tekkinud kujutlusi ja mõtteid.
– Kujundatakse oskust muusikat kuulata ja iseloomustada. Julgustatakse lapsi väljendama muusika kuulamisel tekkinud isiklikke elamusi.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Muusikaringi tunnid toimuvad ruumis, kus on olemas vajalikud tingimused ja vahendid laulmiseks, liikumiseks, pillimänguks ja muusika kuulamiseks. Õpetaja kasutada on klaver, erinevad muusikainstrumendid ja vahendid rütmiliseks liikumiseks. Õpetajal on tööks lastega ja e-päeviku täitmiseks võimalus kasutada tehnilisi vahendeid (muusikakeskus, arvuti, mikrofon, ipad jt).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppeaja kestvus on üks õppeaasta (septembrist maini). Koolivaheaegadel ringitunnid jätkuvad, välja arvatud aastavahetuse koolivaheaeg.
Maht tundides: 1 tund nädalas, 30 minutit, 30 tundi õppeaastas. Õppekeeleks on eesti keel. Õppevormid ja meetodid: õppetund, esinemised, kontserdid. Õpe toimub vanuselises rühmas tunniplaani alusel. Ühes rühmas on kuni 12 osalejat.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud lastele vanuses 4-7. Lapsed jaotatakse kahte vanusegruppi. Nooremas grupis on 4-5-aastased lapsed ja vanemas grupis 5-7aastased lapsed. Vanusegrupid tekivad, arvestades lapse vanust õppeaasta alguses. Ringitunnis saavad osaleda lapsed, kes suudavad tegevusest osa võtta iseseisvalt, see tähendab ilma vanema osavõtuta tunnist. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Märgatakse ja tunnustatakse kõigi laste arengut, neid individuaalselt positiivse suhtumisega julgustades. Hoitakse sidet lapsevanematega ning antakse tagasisidet lapse edusammude kohta. Vanem saab lapse arengust ülevaate ka kontsertidel, esinemistel, lahtistes tundides jms.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Vabade kohtade olemasolu:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi
256€ õppeaasta lõpuni/ osade kaupa 8 x 32€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Maria Hommik

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Marika Maramaa

TäheTERA, LõunaTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased
alates 4-aastased
Mõni vaba koht

Lisette Lill

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased
Mõni vaba koht

Kaiti Liivak

TäheTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-7 aastased

Õpetaja:

Maria Hommik

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi
256€ õppeaasta lõpuni/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.