fbpx

Male ja mõttemängud

Laua- ja mõttemängud

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA, Forseliuse kool

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (algaste, lasteaed)
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (põhiaste, 1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€
1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (vanem aste, 4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Male ja mõttemängud – eesmägiks on äratada lapse huvi male, aga ka teiste mõttemängude vastu. Mõttemängud arendavad keskendumisoskust ja (strateegilist) mõtlemisvõimet, aga ka meeskonnatööoskust, suhtlusoskust, analüüsivõimet, mälu, loovust ning empaatiat. Kuigi peamiselt tegeletakse malega, õpitakse ja mängitakse tundides ka teisi mõttemänge (gomoku, sudoku, erinevad lauamängud …). Mängude valikul arvestatakse õpilaste vanuse, huvide ja soovidega. Koolilastel on võimalus registreerida end algastme gruppi (õpitakse tundma male põhireegleid, nuppe, käike, mängitakse) või põhiastme gruppi (jätkatakse maleteooriaga, lahendatakse ülesandeid, mängitakse). Õppeaasta jooksul on lastel võimalus osaleda erinevatel maleturniiridel ja mõttespordi olümpiaadil.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Ainekava

Male ja mõttemängu huviring kuulub üldkultuuri valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitavad mõtte- ja lauamängud.

Õppe-eesmärgid

– Arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet;
– parandada mälu;
– arendada strateegilist ja loogilist mõtlemisoskust;
– arendada otsustus- ja vastutusvõimet;
– õpetada aja ja tegevuse planeerimist;
– parandada sotsiaalseid oskuseid (suhtlemine, empaatia);
– tutvustada ausa mängu reegleid;
– anda ülevaade malemängu reeglitest ning algtõdedest.

Õpiväljundid

ALGAJAD
– teab male mõistet ja reegleid;
– tunneb malendeid, malendite käike, malendite algseisu ja lihtsamaid avanguid;
– teab mõisteid tuli, matt ja patt ning lihtsamaid avangulõkse;
– oskab mängida lihtsamaid lõppmänge, teha matti lipu ja vankriga, kahe vankriga, lipu või vankriga;
– oskab teha ühekäigulisi matte erinevate malenditega;
– on valmis osalema esimestel maleturniiridel;
– tunneb huvi erinevate lauamängude vastu, oskab reeglite järgi mängida lihtsamaid lauamänge,
– mängib ausate reeglite järgi, oskab arvestada kaaslasega.

EDASIJÕUDNUD
– oskab protokollida malepartiid;
– tunneb levinumaid maleavanguid ja avangulõkse;
– teab keskmängu ja lõppmängu põhitõdesid;
– oskab kasutada malekella;
– tunneb maleturniiridel mängimise reegleid, julgeb turniiridel mängida;
– tunneb huvi keerulisemate lauamängude vastu, oskab neid reeglite järgi mängida;
– on valmis osalema maleturniiridel;
– mängib ausate reeglite järgi, oskab arvestada kaaslasega.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Täpne huviringi õppe sisu pannakse koos õpilastega paika õppeaasta alguses, kui on selged huviringis olevate õpilaste eesmärgid ning eelteadmised.

ALGASTE
Tunnid algavad teoreetilise osaga, mis hõlmavad järgmisi teemasid:
– Malemängu mõiste ja ajalugu, tutvumine
– Malelaud, malendid (ettur, vanker, oda, lipp, ratsu, kuningas) ja nende käigud, malendite algseis.
– Malereeglid ja mõisted (tuli, matt, patt, viik, vangerdus, etturiga möödaminnes löömine)
– Avangu põhimõtted (keskvälja kontrollimine, nuppude arendamine, kuninga kaitsmine, aktiivsed nupud, mängu faasid)
– Lihtsamad lõppmängud, erinevad matid (matt lipu ja kuningaga, kahe vankriga, ühe vankriga)
– Malendite väärtus, taktika, kahvel, sidumine, varras.
– Ülesannete lahendamine (ühe- ja kahekäigulised matid)
– Turniiridel osalemise reeglid
– Malekella kasutamine
– Mõttemängud vastavalt laste tasemele ja huvile, mida mängitakse tundides vahelduseks malele.
– Teoreetilisele osale järgneb praktiline mänguline osa, kus kinnistatakse tunnis õpitud.

PÕHIASTE
Tunnid algavad teoreetilise osaga, mis hõlmavad järgmisi teemasid:
– Algastmes õpitu meeldetuletamine, kinnistamine
– Erinevad avangud (e4, d4), avangulõksud
– Erinevate malendite kasutamine nuppude võitmiseks ja seisu parandamiseks.
– Keskmäng, mängu plaan, maletaktika mängu võitmiseks (kahing, topelttuli …)
– Lõppmäng, etturite lõppmäng
– Malepartiide protokollimine
– Maleülesannete lahendamine (toimub enamus tundides)
– Arvuti ja interneti kasutamine males
– Mõttemängud vastavalt laste tasemele ja huvile, mida mängitakse tundides vahelduseks malele.
– Teoreetilisele osale järgneb praktiline mänguline osa, kus kinnistatakse tunnis õpitud.

VANEM ASTE
Tunnid algavad teoreetilise osaga, mis hõlmavad järgmisi teemasid:
– Mänguseisu lugemine (etturite struktuur, ruum, avatud ja poolavatud mängud, rünnak, kaitse)
– Populaarsemad avangud
– Parima käigu valimine
– Nuppude aktiviseerimine
– Keerulisemad lõppmängud
– Kuninga ründamine
– Maletaktika edasijõudnutele
– Maleülesannete lahendamine (toimub enamus tundides)
– Mõttemängud vastavalt laste tasemele ja huvile, mida mängitakse tundides vahelduseks malele.
– Teoreetilisele osale järgneb praktiline mänguline osa, kus kinnistatakse tunnis õpitud.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppetööks on vajalikud malelauad, malendite komplektid, malekellad, samuti erinevad mõttemängud. Osa õppetööst võib toimuda ka arvutiklassis või tahvelarvutite abil (kasutatakse maleõppimisprogramme nt chess.com, vint.ee)

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund korraga (30 minutit lasteaialastele ja 45 minutit õpilastele). Õppetund koosneb mängu selgitavast ja sellele järgnevast praktilisest osast.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud malehuvilistele lastele vanuses 6-14. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis või iseseisvalt õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Edasijõudnute grupiga saavad liituda õpilased, kes on kas eelnevates ringitundides või iseseisvalt omandanud algastme pädevused.

Tagasisidestamine

Ringitunnis toimub peamiselt suuline tagasiside andmine õpilase mängule. Samuti analüüsitakse individuaalselt või rühmas mängitud partiisid.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA, Forseliuse kool

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Vabade kohtade olemasolu:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (algaste, lasteaed)
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (põhiaste, 1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€
1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (vanem aste, 4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Tuuli Hiiesalu

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA
1.-3. klass
Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõned vabad kohad

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA, Forseliuse kool

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
5-7 aastased

Õpetaja:

Tuuli Hiiesalu

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (algaste, lasteaed)
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (põhiaste, 1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€
1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (vanem aste, 4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.