fbpx

Tsirkus ja akrobaatika

Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl, 7.-9.kl)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tsirkuse ja akrobaatika trenni eesmärk on arendada laste ja noorte üldfüüsilisi võimeid, vastupidavust, painduvust, koordinatsiooni, osavust, keskendumist, tähelepanu, liikumis- ja väljendusoskust, analüüsioskust, esinemisoskust, koostööoskust, kogemuste kujunemist, isikupära, loovust, julgust ja tervise tugevdamist. Samuti võimaldab trenn lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi spordist ja spordiliikumisest. Võimaldab lapsele eduelamusi ning arendab lapses oskusi, mis aitavad tal elus toime tulla.
Tunnis viiakse läbi erinevaid mänge, õpitakse žongleerimist erinevate vahenditega, akrobaatika elemente nii üksi, paaris kui kolmikus ning õhuakrobaatikat.

Huviringi loomist toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet Noorte Heaks projekti raames.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

TK1 1.-6.kl Neljapäeviti kell 14.30-15.15 – 1. aasta
TK2 1.-6.kl Neljapäeviti kell 15.25-16.10 – 1. ja 2. aasta
TLA 5-6a Neljapäeviti kell 16.15-16.45

Ainekava

Tsirkuse ja akrobaatika huviring kuulub spordi valdkonda.
Akrobaatika on suurepärane viis arendamaks koordinatsiooni, painduvust, loovust ning koostööd. Õpilased õpivad lisaks trikkidele ja harjutustele ka esinemisoskust. Treeningutel osalemine kujundab hoiaku, et tervislik ja sportlik eluviis on loomulik ning laps omandab motivatsiooni, huvi ja teadmised iseseisvaks kehakultuuriharrastuseks.
Tsirkuse ja akrobaatika trenn on mõeldud nendele lastele ja noortele, kes on motiveeritud õppima ning ei karda väljakutseid. Iga laps saab end tsirkuse ja akrobaatika kaudu loomingulisust väljendada ning vastavalt oma võimetele uusi proovilepanevaid trikke õppida.

Õppe-eesmärgid

Tsirkuse ja akrobaatika trenni eesmärk on arendada laste ja noorte üldfüüsilisi võimeid, vastupidavust, painduvust, koordinatsiooni, osavust, keskendumist, tähelepanu, liikumis- ja väljendusoskust, analüüsioskust, esinemisoskust, koostööoskust, kogemuste kujunemist, isikupära, loovust, julgust ja tervise tugevdamist. Samuti võimaldab trenn lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi spordist ja spordiliikumisest. Võimaldab lapsele eduelamusi ning arendab lapses oskusi, mis aitavad tal elus toime tulla.

Õpiväljundid

Õppekava läbinud noor oskab mõelda ja tegutseda loovalt, usaldab ja tunnetab oma keha ning suudab ennast väljendada liikumise abil, on vastupidav ja võimeline esinema ning valdab akrobaatika ja tsirkusealadele spetsiifilisi oskusi.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

õppeaasta (lasteaed)

Keha hoiak: sirutused kätele ja jalgadele, pöia- ja põlvesirutus, käte ja õlgade asendid, seis, kehaasendi säilitamine.
Jõud: kerelihased, õla ning käsivarre tugevdamine, jalalihased.
Akrobaatika: Spagaadid, ettepainutus, õlavöötme venitused, sild, turiseis, peapealseis, rõhtseis, tirelid ette ja taha, hundirattad, käe jala koordinatsioon.
Tsirkusealad: Žongleerimise põhiõpe erinevate vahenditega (pallid, rõngad, rätikud),
tasakaalualad, hüppenööriga hüppamine, õhuakrobaatika alad
Grupitöö: Erinevad ülesanded grupitöö parendamiseks, mängud, paarisharjutused

õppeaasta (1. kooliaste)

Keha hoiak: Sirutused kätele ja jalgadele, täieliku sirutuse säilitamine.
Jõud: Kerelihased, õla ning käsivarre lihased, jalalihased, nurkhoiud.
Akrobaatika: Spagaadid, sild, peapealseis (jõuga), kätelseisuharjutused ning kätelseis, hundirattad, tirelite kombinatsioonid, hüppetirel, ülevisked, ants, pöörlemisega hüpped
Tsirkusealad: Žongleerimine erinevate vahenditega (rätikud, pallid, rõngad, kurikad), hularõngas, tasakaalualad, hüppenöör, õhuakrobaatika.
Grupitöö: Mängud ja erinevad ülesanded grupile, paaris- ja kolmikuharjutused.

õppeaasta (2. kooliaste)
Keha hoiak: Sirutused kätele ja jalgadele ning sirutuse säilitamine automaatselt.
Jõud: Kerelihased, õla ning käsivarre lihased, jalalihased, jõuharjutuste seeriad.
Akrobaatika: Sild, ülevisked, kätelseisu seeriad, spagaadid, erinevad hüppeharjutused.
Tsirkusealad: Žongleerimine üksi ja mitmekesi, tasakaalualad, õhuakrobaatika, hüppenöör.
Grupitöö: paaris- ja kolmikuharjutused, mängud ja ülesanded grupile.

1. Akrobaatika
Tund algab soojendusega, mis on kas jooksumäng või muu tervet keha kaasav liikumine. Seejärel tehakse harjutusi mattidest rajal edasi liikudes. Staatilised ja tasakaaluharjutused matil. Jõuharjutused, venitus ja lõdvestus.

2. Tsirkus
Tund algab mänguga, kus kasutatakse erinevaid lihtsaid liikumisi, mis soojendavad antud tunni teema jaoks või kasutatakse tsirkusevahendeid, millega hakatakse tunnis tegelema. Tunnis tegelevad õpilased ette antud tsirkusealaga: žongleerimine pallide, rõngaste või rätikutega, hüppamine ja harjutused hüppenööriga või õhuakrobaatika elemendid kangal.

3. Grupitöö
Tund algab soojendusmänguga, mis on seotud grupitöö dünaamikaga või on muu tervet keha haarav liikumine. Tehakse jõu ning venitusharjutusi. Seejärel tehakse paaris- või kolmikuharjutusi ning püramiide. Venitus ja lõdvestus.

Õppesisu, käsitletavad teemad, alateemad
Tsirkus
Žongleerimise, tasakaalu ja õhuakrobaatika osavuse arendamine
Julgus, koordinatsioon, keha kontrollimine ka erinevatel tasanditel. Mõistuse ja füüsise töö.

Üldfüüsiline treening
Kõiki lihasrühmi arendavad eakohased harjutused. Reaktsiooni kiirust ja vastupidavust arendavad harjutused ja mängud.
Õpilane oskab sooritada jõuharjutusi ja treenida vastupidavust.

Stretching
Venitusharjutused vastavalt lihassüsteemi omapärale ja painduvuse tasemele.
Koordinatsioon, lihase koormustaluvus, liigese liikuvus paraneb.

Tumbling
Võimlemismatil või akrobaatikarajal hoovõtult harjutuste treening.
Oskus sooritada hoovõtult tehniliselt kõrgel tasemel akrobaatilisi elemente ja fikseerida maandumine. Sooritada hüppeseeriaid.

Paarisakrobaatika
Võimlemismatil või platsil sooritada tasakaalu ja tempoharjutusi kahe-, kolme- või neljakesi jne
Oskus teha rühmatööd, kooskõlastada oma tegevust kaaslastega. Paraneb tasakaal, liigutuste täpsus, jõud, osavus, julgus jm.

Eesmärk on kasutada erinevaid õppemeetodeid, mis võimaldavad rahuliku tegevuse vaheldumise aktiivse tegevusega. Õpetaja kasutab meetodit või võtet, mille läbi on konkreetset teemat kõige sobivam tutvustada, õpetada või kinnistada ning mis seoksid teemaga emotsionaalse, füüsilise, loomingulise ja sotsiaalse tasandi.

Meetoditeks on:
– videosalvestuste vaatamine
– harjutuste sooritamine
– mäng: loovmäng, õppemäng, liikumismäng
Töös arvestame iga lapse individuaalseid võimeid ja iseärasusi ning loome maksimaalsed tingimused lapse igakülgseks vaimseks, füüsiliseks ja sotsiaalseks arenguks, kusjuures püüame arendavad tegevused omavahel lõimida ühtseks ja sujuvaks tegutsemiseks.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppetööks on vajalikud matid, pehmed paksud matid, kangad, žongleerimispallid, hüpitsad, hularõngad. Tund peaks toimuma mattidega varustatud spordisaalis.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas kestvusega 45 minutit (lasteaed, esimene kooliaste) ja 90 minutit (teine ning kolmas kooliaste). Kokkuleppel on võimalik mitme nädala ringitunnid liita üheks pikemaks ringitunniks.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud akrobaatikast ja tsirkusest huvitatud noortele alates 5. eluaastast. Osalemiseks piisab huvist eelmainitud valdkonna vastu. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel – igal järjestikusel aastal saab noor järjest rohkem proovida erinevaid tsirkuse ja akrobaatikaga seotud oskusi.

Tagasisidestamine

Tagasiside peamiseks eesmärgiks on õpilase arengu toetamine. Ringitunnis toimub peamiselt suuline tagasiside andmine õpilastele tegevuse käigus. Samuti analüüsitakse tegevusi individuaalselt või rühmas. Tagasisidestamise üks osa on esinemiselamus ja eneseväljenduskogemused.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Spordisaal

Vabade kohtade olemasolu:

Kohad täis

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl, 7.-9.kl)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA
1.-3. klass
Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
5-7 aastased

Õpetaja:

Toimumisajad:

TK1 1.-6.kl Neljapäeviti kell 14.30-15.15 - 1. aasta
TK2 1.-6.kl Neljapäeviti kell 15.25-16.10 - 1. ja 2. aasta
TLA 5-6a Neljapäeviti kell 16.15-16.45

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl, 7.-9.kl)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.